Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki

Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie Narodowego Centrum Nauki DAINA
pn. „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego
w sieciach przyszłości

(ang. Cognitive Engine for Radio environmenT Awareness In Networks of the future – CERTAIN)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim:

 • ukończonych studiów I stopnia w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji lub Teleinformatyki
 • znajomości podstawowych zagadnień w zakresie radiokomunikacji
 • motywacji do pracy badawczej
 • biegłej w mowie i piśmie znajomości języka angielskiego
 • łatwości w przyswajaniu nowej wiedzy
 • umiejętności programowania w językach typu C++ lub Matlab

Opis zadań:

Poszukujemy osoby zainteresowanej realizacją pracy magisterskiej/doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości” (akronim: CERTAIN). Projekt dotyczy opracowania nowych metod i rozwiązań inteligentnego uczenia się i detekcji aktywności radiowej w sieciach, aby sprostać wymaganiom dotyczącym jakości usług, pojemności i koegzystencji przyszłych sieci radiowych, stanowiących Internet Rzeczy. Celem projektu jest opracowanie architektury systemu pozyskiwania, uczenia i aktualizacji informacji o otoczeniu radiowym w utworzonej bazie wiedzy.

Typ konkursu NCN: DIANA –ST

Termin składania ofert: 3 września 2018, 23:59

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest pozytywna ocena uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego na stypendystę projektu na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Ocena będzie brała pod uwagę następujące elementy:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej)
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej)
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)

Dodatkowe informacje:

Projekt planowany jest na 3 lata. Młody naukowiec otrzyma stypendium w ramach grantu NCN w wysokości 4500 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV (ze spisem dotychczasowych osiągnięć), listu motywacyjnego oraz listu bądź listów rekomendacyjnych.

Adres przesyłania zgłoszeń: hanna.bogucka(at)put.poznan.pl

Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 12:14
 

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki

Drukuj

Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Katedrze Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki.

Termin składania dokumentów mija z dniem 10 lipca 2018 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie 20180626.pdf)ogłoszenie o konkursie 20180626.pdf488 Kb06/26/18 07:39
Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 07:41
 

Oferta pracy - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych/Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Drukuj

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zatrudni Specjalistę ds. badań radiokomunikacyjnych.

Więcej informacji tutaj

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 10:36
 

OGŁOSZENIE KONKURSU DS-MK-2018

Drukuj

Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615) oraz Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249) Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza

wydziałowy konkurs na przyznanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

1. Adresaci konkursu

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektu mogą występować młodzi naukowcy, w tym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w jednostkach Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, zwani dalej Wnioskodawcami.

Młody naukowiec jest określany jako osoba prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy, albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

2. Sposób i termin składania wniosków

Formularz wniosku o finansowanie projektu znajduje się na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia

Wniosek w jednym egzemplarzu, podpisany przez autora wniosku, opiekuna naukowego i kierownika katedry należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

3. Kryteria oceny wniosków

Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w zasadach konkursowych.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniem Dziekana zasadami konkursowymi podziału dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z dn. 5 czerwca 2018 r.

Zarządzenie zamieszczono na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Wydział środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poznań 05.06.2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz wniosku DS-MK.pdf)Formularz wniosku DS-MK.pdf178 Kb06/21/18 09:01
Pobierz plik (Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf)Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf491 Kb06/26/18 11:22
Pobierz plik (Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf)Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf1008 Kb06/26/18 11:23
Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 12:16
 

Rekrutacja na studia III stopnia

Drukuj

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Ogłoszenie o rekrutacji w roku 2018

Dokumenty związane z rekrutacją:

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2018 07:55
 

Praktyki w firmie NetWorks

Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z oferta praktyk w firmie NetWorks.

Temat Praktyki:

Projektowanie i Optymalizacja Sieci Transmisyjnej
w Networks! Sp. z o.o.
(rozwój sieci komórkowych: ORANGE i T-Mobile)

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Networks! - PRAKTYKI TNO ROP.PDF)Networks! - PRAKTYKI TNO ROP.PDF194 Kb04/06/18 10:21
Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 10:21
 

Konkurs - Be The Best

Drukuj

Uczestnicy konkursu Be The Best indywidualnie bądź w dwuosobowych zespołach wybierają jeden z zaproponowanych tematów, opisanych jako case study przez działy fachowe i tworzą swój własny projekt. W trakcie jego trwania wspierani są przez Opiekunów tematów. Najlepsze rozwiązania zostają nagrodzone, a nowatorskie idee mają szansę zostać wdrożone w fabrykach VW w ramach praktyk wakacyjnych. Studenci tworząc projekty, mogą się wykazać, a jednocześnie zdobyć cenne doświadczenie dzięki współpracy z VW.

W tym roku ogłoszono aż 6 tematów projektowych, a nagrodą główną w każdym z tematów jest 10 000 zł brutto oraz praktyka wakacyjna w VW Poznań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.bethebeststudent.pl

Na zgłoszenia studentów Organizatorzy czekają do 18.03.br.

Poprawiony: wtorek, 06 marca 2018 09:35
 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Piotra Remleina

Drukuj

 

Data

Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Remleinowi

14.06.2017

Dr inż. Piotr Remlein złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Telekomunikacja, ze wskazaniem Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.

21.06.2017

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.

12.09.2017

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:

1. sekretarz: dr hab. inż. Rafał Krenz, PP

2. recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski, WAT

 

3. członek: prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński, PP.

06.10.2017

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 19.06.2017 wszczęła postępowanie habilitacyjne dra inż. Piotra Remleina i w dniu 6.10.2017 powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:

1. Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak - przewodniczący

2. Dr hab. inż. Rafał Krenz - sekretarz

3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - recenzent

4. Dr hab. inż. Sławomir Hausman - recenzent

5. Prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - recenzent

6. Dr hab. inż. Wiesław Ludwin - członek komisji

7. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński - członek komisji

06.11.2017

Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także do recenzentów, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

10.01.2018

Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Dziekanatu Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

12.01.2018

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 29.01.2018.

29.01.2018

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Piotrowi Remleinowi stopnia doktora habilitowanego.

20.02.2018

Uchwała Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie telekomunikacjadr. inż. Piotrowi Remleinowi

 

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała nr 4_2018.pdf)uchwała nr 4_2018.pdf514 Kb02/26/18 08:31
Poprawiony: wtorek, 27 lutego 2018 14:02
 

1 rok studiów I stopnia - podział na grupy dziekańskie

Drukuj

Kategoria studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: Studia pierwszego stopnia
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Rok studiów: 1

Grupa T1 Grupa T2 Grupa T3 Grupa T4

Lp.

Nr albumu

1

134703

2

135557

3

135558

4

135560

5

135567

6

137774

7

131187

8

127856

9

135575

10

134853

11

135579

12

131249

13

135581

14

135602

15

121459

16

130789

17

131326

18

131882

19

135621

20

135626

21

131111

22

135638

23

131120

24

135648

25

113018

26

135679

27

135680

28

135682

29

135686

30

131028

Lp.

Nr albumu

1

135559

2

135563

3

135566

4

135568

5

135569

6

135570

7

135571

8

135572

9

135576

10

135578

11

135580

12

135582

13

135583

14

135585

15

135586

16

135587

17

135589

18

135593

19

135630

20

135632

21

135649

22

135663

23

135681

24

131039

25

131065

26

135122

27

135655

28

135678

29

135687

30

135677

31

136594

32

135607

33

131160

Lp.

Nr albumu

1

135594

2

135596

3

135597

4

135599

5

135600

6

135601

7

135603

8

135606

9

135609

10

135610

11

135612

12

135613

13

135615

14

135617

15

135618

16

135623

17

135624

18

135625

19

135627

20

135628

21

135633

22

135634

23

135635

24

135639

25

135675

26

135564

27

135688

28

135683

29

135674

30

135562

31

135684

32

136338

Lp.

Nr albumu

1

135588

2

135644

3

135645

4

135646

5

135650

6

135651

7

135652

8

135654

9

135656

10

135657

11

135658

12

135659

13

135660

14

135661

15

135664

16

135667

17

135668

18

135669

19

135670

20

135671

21

135672

22

135673

23

131092

24

88583

25

137557

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 08:23
 

Zmiana organizacji obsługi studiów niestacjonarnych

Drukuj

UWAGA!

Zmiana organizacji obsługi studiów niestacjonarnych

Z dniem 19.02.2018 r. zmianie ulega organizacja obsługi studiów niestacjonarnych.
Wszystkimi sprawami związanymi z obsługą studiów niestacjonarnych zajmować się będzie Zintegrowane Centrum Obsługi (pok. nr 17, parter budynku Wydziału Budowy Maszyn i  Zarządzania).

Dyżur Prodziekana ds. kształcenia (studia niestacjonarne) dr. hab. inż. Grzegorza Danilewicza, prof. nadzw. odbywać się będzie w każdą pierwszą sobotę zjazdową miesiąca w godzinach 12:00-13:00, w pok. nr 9, w budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Kontakt ze Zintegrowanym Centrum Obsługi:
zco.dziekanat@put.poznan.pl
tel.: 61 665 2945


Kwestie planów studiów i harmonogramów sesji egzaminacyjnych pozostają w gestii Dziekanatu Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
(mgr Renata Grześkowiak, tel.: 61 665 28 93).

Poprawiony: czwartek, 15 lutego 2018 09:48
 


Strona 1 z 3

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications