Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > System ECTS > Podstawowe elementy ECTS

Podstawowe elementy ECTS

Drukuj

Trzem podstawowym elementom ECTS odpowiadają w praktyce trzy kluczowe dokumenty. Są to:

 • pakiet informacyjny,
 • formularz zgłoszeniowy / porozumienie o programie zajęć (Application Form / Learning Agrement)
 • wykaz zaliczeń/wypis z indeksu (Transcript of Records).

 

W praktyce o realizacji ECTS decydują przede wszystkim studenci, nauczyciele i uczelnie, którym zależy na tym, by studia za granicą stały się integralną częścią kształcenia. Sam w sobie ECTS w żaden sposób nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów. Są to zagadnienia dotyczące jakości kształcenia, a jako takie powinny zostać rozstrzygnięte przez same uczelnie w momencie ustalania zasad współpracy, w formie porozumień dwu- lub wielostronnych. ECTS stanowi jedynie instrument pozwalający jasno przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów za granicą.

 

Pełne uznawanie studiów jest warunkiem wyjazdów studentów w ramach systemu ECTS. "Pełne uznawanie" oznacza, że okres studiów odbyty za granicą (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej (w tym egzaminy lub inne formy oceny), niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów odbywanych za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej.

Do ECTS uczelnie (lub oddzielne wydziały czy instytuty) przystępują na zasadzie dobrowolności, jego stosowanie opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.

ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez następujące elementy:

 • punkty ECTS, stanowiące wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określające "ilość pracy", jaką musi wykonać student, aby uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu;
 • pakiet informacyjny, który zawiera - adresowane do studentów i nauczycieli - informacje na temat uczelni, instytutów/wydziałów, organizacji i struktury studiów oraz przedmiotów;
 • porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) - obowiązujące zarówno uczelnię macierzystą i zagraniczną, jak i studenta- które określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie;
 • wykaz zaliczeń (Transcript of Records), przedstawiający osiągnięcia studenta w nauce w sposób przekrojowy, łatwy do zrozumienia i "przełożenia" z systemu zaliczeń obowiązującego w jednej uczelni na system funkcjonujący w innej uczelni.

 

Podstawą uznawania studiów ukończonych lub częściowo odbytych za granicą niezbędne jest elastyczne podejście. Istotną rolę odgrywają tutaj koordynatorzy wydziałowi / instytutowi na uczelni, ponieważ to oni odpowiadają za sprawy dydaktyczne i związane z realizacją ECTS.

Studenci odbywający studia za granicą powinni mieć możliwość wyboru zajęć spośród pełnego zakresu przedmiotów oferowanych na danym wydziale, w tym przedmiotów prowadzonych w ramach studiów doktoranckich. Należy im także umożliwić uczestnictwo w regularnych zajęciach z danego przedmiotu - a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych; ponadto nie powinno się ich pozbawiać możliwości spełnienia warunków niezbędnych dla uzyskania dyplomu w uczelni zagranicznej.

ECTS umożliwia również kontynuację studiów za granicą. Student nie musi wracać do swojej uczelni macierzystej po odbyciu okresu studiów za granicą; może on uznać, że woli zostać w tej uczelni - np. po to, aby uzyskać dyplom - albo nawet przenieść się do trzeciej uczelni. Wówczas uczelnie same podejmują decyzje w tym zakresie i określają warunki uzyskania przez studenta dyplomu lub zgody na przeniesienie do trzeciej uczelni.
W takich sytuacjach szczególnie pomocny jest wykaz zaliczeń, ponieważ przedstawia on "historię" osiągnięć studenta w nauce, na podstawie której uczelnie podejmują odpowiednie decyzje.

ECTS może być realizowany z powodzeniem tylko wówczas, gdy uczelnie uczestniczą w nim na zasadzie dobrowolności, zasady odbywania studiów są jasno określone, partnerzy mają podejście elastyczne i współpracują ze sobą w atmosferze wzajemnego zaufania.Dlatego dla zapewnienia właściwej realizacji ECTS niezbędne jest:

 • powołanie uczelnianego koordynatora ECTS;
 • powołanie koordynatorów wydziałowych / instytutowych - według kierunków studiów;
 • przyporządkowanie przedmiotom punktów ECTS;
 • przygotowanie pakietu informacyjnego obejmującego wszystkie kierunki, w których stosowany będzie ECTS;
 • korzystanie z formularzy zgłoszeniowych dla studentów, wykazów zaliczeń i porozumień o programie zajęć zgodnie z wymogami obowiązującymi w ECTS.
Poprawiony: poniedziałek, 03 maja 2010 09:57  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS